Ông Trần Trung Quốc

Ông Trần Trung Quốc

Chức vụ: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Ngày sinh: 1976

Trình độ: Kỹ sư điều khiển tàu biển

Tuyển dụng