Ông Nguyễn Hồng Hiệp

Ông Nguyễn Hồng Hiệp

Chức vụ: Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ngày sinh: 1973

Trình độ: Cử nhân luật kinh tế

Tuyển dụng