Ông Lê Trúc Lâm

Ông Lê Trúc Lâm

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Ngày sinh: 1981

Trình độ: Thạc Sỹ Quản Trị Dự Án - Cử Nhân Kinh Tế

Tuyển dụng