Đội tàu
TÀU LADY LINN

Quốc tịch: PANAMA
Năm đóng: 2001
Số IMO:
9241176
Cấp tàu:
VR - KR
Loại tàu:
Gas Carrier
Công suất máy:
2700 KW
GT/DWT:
3435/3856.39

Tuyển dụng