Đội tàu
TÀU LADY FAVIA

Quốc tịch: Panama
Năm đóng: 2001
Số IMO: 9237890
Cấp tàu: VR - BV
Loại tàu: LPG
Công suất máy: 3060 KW
GT/ DWT: 4048/4314

 

Tuyển dụng