Đội tàu công ty
TÀU GAS LOTUS

Quốc tịch : Panama
Năm đóng: 2010
Số IMO: 9514303
Cấp tàu : KR
Loại tàu : LPG
Công suất máy : 2700 KW
GT/DWT : 3490/3983

Tuyển dụng