Bà Nguyễn Linh Giang

Bà Nguyễn Linh Giang

Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Sinh năm: 1978

Trình độ:  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Tuyển dụng